New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/4" BSW/NC - 20 เกลียวซ้าย

฿ 200 ฿ 200
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M8x1.25 เกลียวซ้าย

฿ 300 ฿ 300
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M3x0.5 เกลียวซ้าย

฿ 330 ฿ 330
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/16" UNF - 24 เกลียวซ้าย

฿ 330 ฿ 330
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/16" BSW/NC - 12 เกลียวซ้าย

฿ 350 ฿ 350
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.5 เกลียวซ้าย

฿ 360 ฿ 360
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.0 เกลียวซ้าย

฿ 360 ฿ 360
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.25 เกลียวซ้าย

฿ 375 ฿ 375
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/8" UNF - 24 เกลียวซ้าย

฿ 400 ฿ 400
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.5 เกลียวซ้าย

฿ 400 ฿ 400
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.25 เกลียวซ้าย

฿ 480 ฿ 480
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M12x1.75 เกลียวซ้าย

฿ 535 ฿ 535
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" UNC - 13 เกลียวซ้าย

฿ 550 ฿ 550
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" UNF - 20 เกลียวซ้าย

฿ 550 ฿ 550
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 1/2" BSW - 12 เกลียวซ้าย

฿ 550 ฿ 550
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M14x2.0 เกลียวซ้าย

฿ 650 ฿ 650
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M16x2.0เกลียวซ้าย

฿ 650 ฿ 650
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 9/16" UNF - 18 เกลียวซ้าย

฿ 700 ฿ 700
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 5/8" BSW/NC - 11 เกลียวซ้าย

฿ 750 ฿ 750
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ 3/8" UNF - 24 เกลียวซ้าย

฿ 760 ฿ 760
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M16x1.5 เกลียวซ้าย

฿ 803 ฿ 803
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M18x1.5 เกลียวซ้าย

฿ 1,000 ฿ 1,000
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M18x2.5 เกลียวซ้าย

฿ 1,000 ฿ 1,000
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M20x2.5 เกลียวซ้าย

฿ 1,250 ฿ 1,250
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M22x1.5 เกลียวซ้าย

฿ 1,650 ฿ 1,650
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M22x2.5 เกลียวซ้าย

฿ 1,650 ฿ 1,650
New

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M24x3.0 เกลียวซ้าย

฿ 2,000 ฿ 2,000