ติดตามพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณปฐวีกานตร์ KEG00677547157 Kerry Jul 04, 2020 LINE
คุณเอก KEG00676034049 Kerry Jul 04, 2020 LINE
คุณธรีพงศ์ KEG00679188852 Kerry Jul 04, 2020 LINE
คุณศิริพร KEG00678109357 Kerry Jul 04, 2020 LINE
นงนิตย์ สุภาพพิบูลย์ RF957849519TH ไปรษณีย์ไทย Jul 04, 2020 072020000006
พชร วงษ์สาคร RF957849465TH ไปรษณีย์ไทย Jul 04, 2020 072020000007
คุณแหม่ม EO511865148TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 LINE
หจก.ชินตานิ EO511865134TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 LINE
คุณสุชานรี EO511865125TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 LINE
ห้างหุ้นส่วนจำกัด EO511865117TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 LINE
บจก.สกาย ... EO511865103TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 LINE
พลวัฒน์ EO511865094TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000003
มานิตย์ เกียรติกำจายขจร EO511865085TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000005
ปริญญา เกิดเกียรติพงศ์ EO511865077TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000004
คุณสุรสิทธิ์ KEG00675115654 Kerry Jul 03, 2020 LINE
บจก.อินดิเพนเด้นท์.... KEG00674679268 Kerry Jul 03, 2020 LINE
หจก.เคี่ยนล้ง... KEG00674337352 Kerry Jul 03, 2020 LINE
คุณอรรคพล KEG00637616652 Kerry Jul 03, 2020 LINE
คุณจาตุรันต์ EO504248882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 LINE
คุณดารุณี EO511865063TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 LINE
คุณธีรพงษ์ EO511865050TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 LINE
ร้านวิทวัช EO511865046TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 LINE
คุณสุขวิชัย KEG00670923053 Kerry Jul 02, 2020 LINE
คุณนันทิยา KEG00669521948 Kerry Jul 02, 2020 LINE
สุภัทรา สมภาร KEG00671258569 Kerry Jul 02, 2020 072020000002
วิมลรัตน์ ภู่ระหงษ์ EO511865001TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 062020000120
โยษิตา หมื่นผัด EO511864995TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2020 062020000118
บริษัท ส.ไพศาล RSHN000011358 Kerry Jul 01, 2020 LINE
คุณอัจฉรา KEG00667061155 Kerry Jul 01, 2020 LINE
คุณสุตนันท์ KEG00666794167 Kerry Jul 01, 2020 LINE
บจก.ไทยเนสคอร์.... KEG00662565053 Kerry Jul 01, 2020 LINE
บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด KEG00666976566 Kerry Jul 01, 2020 072020000001
คุณคมกริช KEG00665317950 Kerry Jul 01, 2020 LINE
K.Warakorn KEG00664169348 Kerry Jul 01, 2020 LINE
ร้านจำปี EO504202364TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 LINE
คุณเจือทิพย์ EO511865032TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 LINE
คุณวรุธ EO511865029TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 LINE
คุณธีรวัฒน์ EO511865015TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 LINE
คุณศราวุธ THBOA2007012520329 DHL Jul 01, 2020 LINE
คุณนิธิรุจน์ THBOA2006302520343 DHL Jun 30, 2020 LINE
คุณนิสิตา KEF00661889868 Kerry Jun 30, 2020 LINE
คุณธวัขขัย KEF00661602869 Kerry Jun 30, 2020 LINE
คุณสุชานรี KEF00660903854 Kerry Jun 30, 2020 LINE
คุณเอนก KEF00660785752 Kerry Jun 30, 2020 LINE
บจก.เอ็กซ์ซฺเทร่า KEF00655092451 Kerry Jun 30, 2020 LINE
นริสรา ดิษฐา (จัดซื้อ) KEF00661935951 Kerry Jun 30, 2020 062020000115
คุณวัฒนา KEF00659419868 Kerry Jun 30, 2020 LINE
คุณเอก KEF00656873557 Kerry Jun 30, 2020 LINE
พิเชษฐ์ เฮียบสุวรรณ KEF00662181766 Kerry Jun 30, 2020 062020000116
ภรธนวัฒน์ เปรมจิตต์ KEF00661442849 Kerry Jun 30, 2020 062020000114
ชื่อลูกค้า : คุณปฐวีกานตร์
Tracking number : KEG00677547157
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณเอก
Tracking number : KEG00676034049
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณธรีพงศ์
Tracking number : KEG00679188852
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณศิริพร
Tracking number : KEG00678109357
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : นงนิตย์ สุภาพพิบูลย์
Tracking number : RF957849519TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : พชร วงษ์สาคร
Tracking number : RF957849465TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : คุณแหม่ม
Tracking number : EO511865148TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : หจก.ชินตานิ
Tracking number : EO511865134TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณสุชานรี
Tracking number : EO511865125TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
Tracking number : EO511865117TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : บจก.สกาย ...
Tracking number : EO511865103TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : พลวัฒน์
Tracking number : EO511865094TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : มานิตย์ เกียรติกำจายขจร
Tracking number : EO511865085TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : ปริญญา เกิดเกียรติพงศ์
Tracking number : EO511865077TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : คุณสุรสิทธิ์
Tracking number : KEG00675115654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : บจก.อินดิเพนเด้นท์....
Tracking number : KEG00674679268
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : หจก.เคี่ยนล้ง...
Tracking number : KEG00674337352
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณอรรคพล
Tracking number : KEG00637616652
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณจาตุรันต์
Tracking number : EO504248882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณดารุณี
Tracking number : EO511865063TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณธีรพงษ์
Tracking number : EO511865050TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : ร้านวิทวัช
Tracking number : EO511865046TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณสุขวิชัย
Tracking number : KEG00670923053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณนันทิยา
Tracking number : KEG00669521948
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : สุภัทรา สมภาร
Tracking number : KEG00671258569
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : วิมลรัตน์ ภู่ระหงษ์
Tracking number : EO511865001TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000120
ชื่อลูกค้า : โยษิตา หมื่นผัด
Tracking number : EO511864995TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000118
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.ไพศาล
Tracking number : RSHN000011358
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณอัจฉรา
Tracking number : KEG00667061155
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณสุตนันท์
Tracking number : KEG00666794167
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : บจก.ไทยเนสคอร์....
Tracking number : KEG00662565053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด
Tracking number : KEG00666976566
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณคมกริช
Tracking number : KEG00665317950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : K.Warakorn
Tracking number : KEG00664169348
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : ร้านจำปี
Tracking number : EO504202364TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณเจือทิพย์
Tracking number : EO511865032TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณวรุธ
Tracking number : EO511865029TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณธีรวัฒน์
Tracking number : EO511865015TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณศราวุธ
Tracking number : THBOA2007012520329
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณนิธิรุจน์
Tracking number : THBOA2006302520343
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณนิสิตา
Tracking number : KEF00661889868
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณธวัขขัย
Tracking number : KEF00661602869
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณสุชานรี
Tracking number : KEF00660903854
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณเอนก
Tracking number : KEF00660785752
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : บจก.เอ็กซ์ซฺเทร่า
Tracking number : KEF00655092451
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : นริสรา ดิษฐา (จัดซื้อ)
Tracking number : KEF00661935951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000115
ชื่อลูกค้า : คุณวัฒนา
Tracking number : KEF00659419868
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : คุณเอก
Tracking number : KEF00656873557
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : LINE
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ์ เฮียบสุวรรณ
Tracking number : KEF00662181766
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000116
ชื่อลูกค้า : ภรธนวัฒน์ เปรมจิตต์
Tracking number : KEF00661442849
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000114